JUDr. Gabriel Drgoňa, Notársky úrad

Vítame Vás na stránke

Notárskeho úradu JUDr. Gabriela DRGOŇU, Štúrova17, 040 01 Košice

 

Notár poskytuje služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák.č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, a pod. Notárske úkony sú spoplatnené podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.


Notárske listiny sú verejnými listinami. Verejné listiny v zmysle Občianskeho súdneho poriadku potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené. Dôkazná sila verejných listín spočíva v tom, že dôkazné bremeno v občianskom súdnom konaní má ten, kto preukazuje opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

 

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Klient sa môže obrátiť so žiadosťou o spísanie listín a poskytnutie právnych rád na notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára v dedičských veciach. V konaní o dedičstve sú notári poverení súdom podľa určeného rozvrhu, aby ako súdni komisári vykonali za odmenu úkony pri prejednaní dedičstva, a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom sú menovaní, a v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

 

Notár v zmysle zákona je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie.

 

Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave. Komora združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam.