Služby

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať:

 

I. Notársku činnosť:

 

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch – notárske zápisnice


• zmluvy o prevodoch nehnuteľností :
- darovacie zmluvy
- zámenné zmluvy
- zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
- dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní
• zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
• dohody o vzájomnom vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
• dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• závety, listiny o vydedení
• splnomocnenia
• vyhlásenia
• zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločností v zmysle Obchodného zákonníka, , ich zmeny, dodatky a úplné znenia
• notárske zápisnice o uznaní dlhu a exekučnom titule v zmysle ustanovenia § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku

 

2. osvedčovanie právne významných skutočností


• o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
• o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
• o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
• o protestácii zmeniek
• o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
• o tom, že je niekto nažive
• o vyhlásení o vydržaní
• o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
• o iných skutočnostiach

 

3. konanie vo veciach notárskych úschov


• listiny, závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť, peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi

 

4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov


• notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu (NCRpo)
• notársky centrálny register závetov (NCRza)
• notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
• notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
• notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)
• notársky centrálny register listín (NCRls)
 

II. Činnosť súdneho komisára


• notár vykonáva činnosť súdneho komisára na základe poverenia príslušného súdu
 

III. Inú činnosť notárskeho úradu


• poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
• výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
• spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

 

IV. Registrácie


Notárska komora Slovenskej republiky vedie päť centrálnych registrov:


Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) - notár v ňom registruje záložné práva k hnutel'ným veciam, pohl'adávkam, k podniku, resp. častí podniku, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhonutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle prísL ustanovení Občianskeho zákonníka. Registrácia prebiehana základe žiadosti, na ktorej podpisom žiadatel' potvrdí správnosť registrovaných údajov.
Notársky centrálny register určených právnických osob (NCRpo) - notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímatel'ov 2% podielu zaplatenej dane z príjmov podl'a zákona o dani z príjmu (v prevádzke od 1. septembra 2002)
Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz) - obsahuje registrované notárske zápisnice.
Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRoP) - notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov.
Notársky centrálny register závetov (NCRza) - obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti.
Notársky centrálny register dobrovol'ných dražieb (NCRdr) - notár v ňom registruje dobrovol'né dražby v zmysle prísl. právnych predpisov.

 

V prípade regístrácie v ktoromkol'vek z vyššie uvedených registrov pridelí Centrálny infomačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky danému úkonu centrálne číslo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje predmetného úkonu.

 

Informácie o všetkých registroch nájdete na stránke Notárskej komory SR